Het college verwacht dat we in 2021 € 1.036.000 overhouden. Dat staat te lezen in de najaarsnota 2018-2022, die het college onlangs heeft gepresenteerd. Deze Najaarsnota is een tweede tussentijdse rapportage over 2021 waar wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2021 tot en met augustus weergeven. Wethouder Financiën Marcel Cramwinckel: “ vooral door meevallende uitkeringen van het rijk en een eenmalig voordeel vanuit de voormalige Werkorganisatie hebben we meevallers op de lopende begroting voor dit jaar. We moeten echter alert blijven, omdat er ook nog steeds tegenvallers en onzekerheden zijn”

Kostenbeheersing jeugd
De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg stijgen wederom met bijna 4 ton. Dat is de grootste tegenvaller, waarop we inmiddels wel een pakket maatregelen hebben genomen, waarvan de effecten later zullen blijken. Dit is overigens een probleem waar vele gemeenten mee worstelen.

Tot slot
Het is van groot belang om Voorschoten financieel stabiel en gezond te houden. We doen daar alles wat in onze macht ligt, los van factoren waar we niet altijd invloed op hebben. Zo kunnen we Voorschoten sterk houden en voorbereiden op een duurzaam vooruitstrevende toekomst.
 
Back To Top