De gemeente Voorschoten denkt de komende tijd na over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Hoe bereiden we ons voor op de toekomstige weersvoorspellingen? En waar in het dorp liggen mogelijke knelpunten? De eerste stap, het uitvoeren van de klimaatstresstest is gezet en de resultaten zijn bekend.

Iedere gemeente moet de ‘klimaatstresstest’ uitvoeren om zich goed te kunnen voorbereiden op de toekomstige weersverwachtingen: meer droogte, meer hitte én heftiger buien. De klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van de veranderde weersverwachtingen op vier onderdelen: wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsrisico.

Op welke plekken kan het water na een hevige regenbui niet weg en komen straten blank te staan? En waar blijft bij een hittegolf de temperatuur langere tijd onaangenaam hoog omdat er weinig schaduw is en/of geen groen in de buurt is?

De mogelijke knelpunten van Voorschoten zijn in beeld gebracht in de klimaatatlas, zie https://zuid-holland.klimaatatlas.net/

De resultaten van de test worden opgenomen in het milieubeleidsplan dat Voorschoten opstelt. Het college van B&W maakt een plan hoe we de komende jaren willen omgaan met het milieu en hoe we de kwaliteit van de leefomgeving duurzaam kunnen verbeteren. De klimaatverandering is een van de onderwerpen die aan bod komt in dit milieubeleidsplan. Bij de totstandkoming van dit plan worden partijen als het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst betrokken. Ook wordt naar de mening van Voorschotenaren gevraagd.

Vergroenen
Intussen worden al maatregelen genomen. De gemeente houdt bij haar onderhoudstaken rekening met de gevolgen door klimaatverandering bij het beheren van het groen. Voorbeelden zijn de aanleg van natuurlijke oevers in plaats van stenen kades en daar waar het kan waterdoorlatende tegels te gebruiken. Ook het uitgangspunt groen blijft groen is hiervoor belangrijk. Bij reconstructies speelt klimaatbestendigheid een rol. Ook inwoners dragen hun steentje bij door huis, tuin of omgeving te ‘vergroenen’ waardoor hemelwater beter wordt vastgehouden. Bijvoorbeeld door de aanleg van een groen dak of door mee te doen met Operatie Steenbreek: tegels eruit en plantjes erin.

Back To Top