In juni ging het nieuwe college van burgemeester en wethouders van VVD, GroenLinks en D66  aan de slag. Mooie plannen, onduidelijk bleef hoe het betaald moest worden. We zijn vijf maanden verder en B en W heeft de eerste begroting gepresenteerd. Hoe staat het met die mooie plannen?

Voorschoten moet in 2030 energieneutraal zijn Dat staat in het coalitieakkoord.
Omdat 2030 dichtbij is, verwacht je  ambitieuze plannen in de begroting. Maar die zijn  er niet. Er wordt wat geld gestoken in het trainen van wijkambassadeurs en voor een bezuinigingsplan voor het energieverbruik van de gemeente zelf. En met het geld dat voor een coördinator wordt uitgetrokken kan iemand 1 ½ à 2 dagen per week werken. En dat voor zo’n mega-opdracht!  De PvdA had meer verwacht.

Voorschoten heeft weinig corporatiewoningen in vergelijking met Wassenaar of Leidschendam-Voorburg. En de gemiddelde huurprijs van deze woningen is in ons dorp hoger. In  het coalitieakkoord staat dat de wachtlijsten (gemiddeld 8 jaar) worden teruggebracht. Er komt een nieuwe woonvisie en de begroting staat vol goede bedoelingen. De PvdA zou graag zien dat die goede bedoelingen concreter worden. Formuleer om te beginnen de ambitie dat de wachtlijsten worden teruggebracht. En kom met een creatief plan hoe je afdwingbare prestatieafspraken maakt met corporaties en projectontwikkelaars waardoor meer betaalbare woningen voor starters en senioren worden gerealiseerd zoals in het coalitieakkoord wordt beloofd.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad de subsidies op cultureel centrum en zwembad vanaf 2021 volledig te schrappen. De PvdA vond dat voorbarig en stemde tegen. Het nieuwe college wil de bibliotheek en het cultureel centrum samenvoegen. Financiële middelen hiervoor ontbreken.
Inmiddels is de voorbereiding van de verkoop van het cultureel centrum in gang gezet. De tijd dringt om het alternatief voor het cultureel centrum handen en voeten te geven. Concrete plannen verdienen steun, bijvoorbeeld met een voorbereidingskrediet. In de begroting valt hier nog niets over te lezen.

Bij meer onderwerpen is er een grote afstand tussen mooie plannen en concrete acties. De nieuwe coalitie en B en W willen de bestuurscultuur veranderen en willen werken met innovatieve vormen van participatie. Jammer genoeg gaven B en W en coalitie niet thuis toen de PvdA bij twee onderwerpen voorstelde om de Voorschotenaren van begin af aan bij het maken van plannen te betrekken.

Eerder heeft de PvdA geschreven dat de begroting een te rooskleurig beeld geeft van de financiële situatie van Voorschoten. Onze reserves worden minder en we geven meer uit dan er binnenkomt. Maar ook blijven de daden achter bij de plannen uit het coalitieakkoord. Veel woorden, nog weinig daden!

Volgende week presenteren we onze voorstellen om de begroting te veranderen om bijvoorbeeld meer ruimte te krijgen voor de energietransitie en voor het stimuleren van het samenvoegen van bibliotheek en cultureel centrum.

 
Back To Top