De CDA-fractie is ingenomen met de toezegging van wethouder Marcel Cramwinkelom zich in te spannen beweging te krijgen in het dossier van de al ruim  twee jaar leegstaande Voorschotense Moeder Gods Kerk.Bij monde van Cees Bremmer had het CDA hiervoor apart aandacht gevraagd  in de commissie Wonen Ruimte Groen (WRG).De VVD had zich hierbij  aangesloten en op initiatief van beide partijen was de ontstane situatie rond dit kerkgebouw dezer dagen geagendeerd voor de gemeentelijke commissie WRG.

Cees Bremmer: “De  Rooms Katholieke Parochie Heilige Augustinus  wil het kerkgebouw Moeder Gods afstoten. Tegelijkertijd ligt er al geruime tijd een verzoek van de  Stichting Cuypersgenootschap om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. De RK Parochie heeft al bijna drie jaar geleden de gemeente benaderd voor bereidheid tot medewerking aan woningbouw op de huidige lokatie van de Moeder Gods Kerk. In april 2016, nu ca twee en half jaar geleden, vond  er de laatste kerkelijke viering plaats. Sindsdien is het kerkgebouw niet meer in gebruik.”

De woordvoerders van CDA en VVD, te weten Cees Bremmer en Bram Rijke, die de situatie rond de Moeder Gods Kerk agendeerden voor genoemde commissie kwamen als eerste in de bespreking over de Moeder Gods aan het woord. Andere fracties sloten zich in het gesprek dat volgde met allerlei vragen en opmerkingen bij hen aan.

Cees Bremmer wees er voorts op dat in het nieuwe coalitieakkoord woningbouw, in het bijzonder voor starters en senioren, hoge prioriteit heeft.
“Met een langdurige impasse door leegstand  of onduidelijkheid over de status van deze kerk is in Voorschoten niemand gediend. En begrijpelijkerwijs ondervindt de RK Parochie,die inmiddels een nieuw Bondsgebouw aan de Leidse weg heeft gerealiseerd, financieel nadeel van deze situatie.”

Wethouder Cramwinkel kon zich de door de commissie bij monde van Bremmer en anderen verwoorde zorgen over het geconstateerde gebrek aan voortgang en tempo goed voorstellen. Hij zegde toe op korte termijn met betrokken partijen contact te zoeken om zo mogelijk versnelling in de situatie te bewerkstelligen.  Wel vroeg Cramwinkel tegelijk aandacht voor zorgvuldigheid  in dit dossier gelet op aspecten als cultureel erfgoed en uitstraling. Tenslotte sprak Cees Bremmer de hoop uit dat de plannen rond het kerkgebouw van de protestantse gemeente het Kruispunt een minder langdurig verloop zullen kennen. Dat zou niet in het belang zijn van de door velen, niet in het minst jongere Voorschotenaren, gewenste woningbouw. Opvallend was, dat voorafgaand aan het begin van deze  WRG-commissie bijeenkomst Eva Bruin als inspreker een vurig pleidooi hield voor woningbouw in ten behoeve van Voorschotense jongeren.

Back To Top