Eindelijk komt er schot in de ontwikkeling van Starrenburg III. Dit is goed nieuws voor Voorschoten, want er is een grote vraag naar woningen. Het nieuwbouwproject zal tussen de 250 en 300 woningen opleveren. GroenLinks Voorschoten is blij dat Starrenburg III eindelijk meer vorm krijgt, nadat het project lange tijd heeft stilgelegen. Heronderhandelen van de percentages vinden we onverstandig, omdat daarmee het risico op nieuwe vertraging groot is. Daarnaast is het belangrijk dat je als betrouwbare overheid zo weinig mogelijk op eerder gemaakte afspraken terugkomt.

Al lang geleden zijn plannen ontstaan om Starrenburg III te bouwen, maar door de bouwcrisis lag het project sinds 2009 stil. Door het vorige College is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars om het project eindelijk weer op gang te brengen. Volgens de regels van de toenmalige woonvisie, heeft het vorige College met de ontwikkelaars afgesproken voor Starrenburg III 15% sociale huur te bouwen en 15% goedkope koop.

Ondertussen is het politieke landschap veranderd. Zo is er nu een coalitie van VVD, GroenLinks en D66. Er is ook een nieuwe woonvisie vastgesteld, die in april unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. De afspraak voor 15% sociale huur en 15% goedkope koop uit de vorige woonvisie is vervangen door 25% sociale huur. GroenLinks heeft zich hier stevig voor ingezet en is erg blij dat ons dorp nu weer een socialer woonbeleid heeft.

De nieuwe woonvisie geeft ook een overzicht van de bouwplannen binnen de gemeente. Sommige van deze bouwplannen zullen nog volgens de eerdere afspraken ontwikkeld worden. Dit omdat de gemeente een betrouwbare partner wil zijn en zich zoveel mogelijk aan gemaakte afspraken wil houden. Hieronder valt Starrenburg III, net als een aantal andere projecten die nu in de planningsfase zitten. De percentages voor Starrenburg III komen dus niet als een verrassing. Deze gemaakte afspraken nu betwisten, leidt tot vertraging, en dat is niet verstandig met de huidige woningnood. Bij nieuwe bouwplannen zal natuurlijk de richtlijn van 25% sociale huur aangehouden worden.

Bij de woonvisie is ook aangegeven dat de invulling van de 25% sociale huur flexibel kan zijn. Het kan dus zijn dat bij de ene locatie minder dan 25% sociale huur wordt gebouwd, maar dan moet dit bij andere locaties gecompenseerd worden. De insteek is dat het totale volume over de komende vier jaar minimaal 25% is. In de woonvisie wordt al de conclusie getrokken dat met de huidige harde plannen deze doelstelling niet gehaald gaat worden en daarom worden er 150 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbouwprogramma.
Wij delen zeker de aanwezige zorg over de aantallen te realiseren sociale huurwoningen. Daarom zijn we transparant over gemaakte afspraken en willen we hard aan de slag met nieuwe bouwplannen. Voor Starrenburg III is GroenLinks blij dat er eindelijk schot in de zaak komt. Zo komen er in ons dorp eindelijk de broodnodige woningen bij.

Back To Top