Voorschoten is een heerlijke woongemeente. Daarom werd op 14 maart in de commissievergadering WRG van de gemeente Voorschoten de actualisatie Woonvisie 2019-2022 besproken. Deze gepresenteerde visie sluit aan op de ambities gesteld in het coalitieakkoord van 2018.  De VVD vraagt aandacht voor specifieke onderwerpen binnen deze visie.

In de woonvisie worden ambities kenbaar gemaakt, dat 25% van de nieuwbouw in Voorschoten, maar ook de totale woningvoorraad beschikbaar moet komen voor sociale huur. De VVD wil daarbij extra aandacht vragen voor de behoefte aan betaalbare koopwoningen voor starters en voor seniorenwoningen, om de doorstroom in commerciële woningen aan te wakkeren. De VVD steunt het streven naar 25%, maar vindt dat dit per project goed moet worden bekeken. De realisatie van deze woningen moet financieel verantwoord zijn.

Gemeenteraadslid Paul de Bruijn: “We zijn voor het energieneutraal bouwen van nieuwe woningen. Daarnaast vindt de VVD het streven naar een energieneutrale woningvoorraad in 2030 een mooie ambitie. Echter mag dit nooit leiden tot gedwongen, onbetaalbare kosten voor inwoners van Voorschoten.”

Een derde punt waar de VVD nadruk op wil leggen, is het introduceren van slimme (tijdelijke) woonoplossingen, zoals containerwoningen of bijvoorbeeld iLofts. De Bruijn: “Met deze concepten is het mogelijk sneller wooncapaciteit te realiseren voor sociale huur en betaalbare koopwoningen, bijvoorbeeld voor jongeren. De VVD wil op zoek naar locaties waar snel deze projecten kunnen worden gerealiseerd.” Ook wethouder Cramwinckel beaamde tijdens de commissievergadering dat slimme concepten zoals dit een goede oplossing kunnen bieden om aan de gestelde woonvraag te voldoen.

Als laatste punt pleit de VVD voor beter inkaderen van burgerinspraak bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Te vaak is het inspraakproces niet duidelijk, wat leidt tot veel frustraties bij bewoners, maar ook veel vertraging bij ontwikkeling van nieuwe woningen die we hard nodig hebben.

 
Back To Top