In Voorschoten is veel discussie over het plan van het college van B&W om het Ambachts- en Baljuwhuis te  verkopen. Dit historische pand zou verkocht worden aan de zittende huurder indien die een marktconform bod uitbrengt. Naar verluid krijgt het pand dan een horeca- en hotel bestemming met - volgens de tekeningen - een conferentiezaal annex bijeenkomstruimte.

De PvdA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan B&W met het verzoek om een reactie voor de laatste raadsvergadering voor de zomer op 18 juli. Wij vinden het belangrijk om tijdig te kunnen bespreken wat we als gemeenschap met deze monumentale panden willen.

Toen de toenmalige eigenaar het Ambachtshuis aan de gemeente schonk, was zijn voorwaarde dat ‘de gemeente het steeds ten nutte der ingezetenen, zoveel als maar enigszins mogelijk is, beschikbaar stelle, zonder onderscheid van richting’. Het Ambachtshuis moest dus een maximaal publieke functie hebben en houden. De eerste vragen van de PvdA hebben hier betrekking op. Vindt het college dat de aanwezigheid van een conferentiezaal genoeg is om van een publieke functie te spreken. Voldoet dat wel aan de voorwaarde die indertijd bij schenking is geformuleerd? Is het college bereid tot een ‘second opinion’ door een externe deskundige die hierover adviseert?

Indien door de gemeente besloten wordt tot verkoop, dan ligt het voor de hand dat wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst. Daarom vraagt de PvdA aan het college  waarom in dat geval niet wordt gekozen voor een ‘openbare’ verkoop aan de hoogste bieder die tegelijkertijd de meeste garanties geeft voor behoud van tenminste een deel van de publieke functie.

De gemeenteraad heeft inmiddels bezorgde brieven ontvangen van zowel de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten als de Voorschotense Kunstkring. De PvdA ondersteunt het voorstel van OGLV voor een hoorzitting en heeft het college gevraagd of hier in  de procedure is voorzien.

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op onze vragen.

 
Back To Top