De PvdA kan zich vinden in het advies van de informateurs Kleijweg en Van Vliet om als eerste optie de vorming van een nieuw Voorschotens college van burgemeester& wethouders van VVD, GroenLinks en D66 te onderzoeken. Ook verwijzen beide informateurs naar de breed gedragen wens  om te komen tot een andere bestuurscultuur met meer openheid en een grotere betrokkenheid van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen bij gemeentelijk beleid.

In het advies dat op 4 april is gepubliceerd staat dat het wenselijk is om naast een coalitieakkoord tussen VVD, GroenLinks en D66 te werken aan een breed raadsakkoord waarbij alle fracties zijn betrokken. Zo’n akkoord zou zich moeten beperken tot de bestuurscultuur en “de werkwijze van de raad t.o.v. de lokale samenleving”.  De PvdA deelt de opvatting dat deze onderwerpen in elk geval in zo’n akkoord thuis horen, maar wil niet uitsluiten dat ook andere onderwerpen hierin kunnen worden opgenomen.

De PvdA begrijpt de achtergrond van het advies om het onderwerp bestuursstijl niet op te nemen in een coalitieakkoord omdat dit onderdeel zou zijn van een raadsakkoord. Tegelijkertijd vindt de PvdA het belangrijk dat in het coalitieakkoord wordt beschreven hoe betrokkenheid vanuit de samenleving bij de afzonderlijke onderwerpen wordt georganiseerd. Hierdoor krijgt het streven naar meer betrokkenheid de noodzakelijke stevigheid.

 
Back To Top