Vandaag hebben PvdA, CDA, ONS Voorschoten en Voorschoten Lokaal Sterk een Open Brief verzonden aan burgemeester Aptroot van Voorschoten. In deze brief maken zij hun ernstige zorgen kenbaar over de manier waarop het college van B&W omgaat met besluiten en opvattingen van de Voorschotense Gemeenteraad.

Zij stellen vast dat het college wensen en besluiten vanuit de raad over een nieuwe multifunctionele accommodatie naast zich neer heeft gelegd. Dit is volgens hen niet de eerste maal dat dit gebeurt.

De Open Brief;

Geachte heer Aptroot,

Wij maken ons ernstige  zorgen over de manier waarop het college van b&w uitvoering geeft aan en rekening houdt met besluiten, respectievelijk opvattingen van de gemeenteraad. Vorige week werd   de raad verrast met een persbericht vooruitlopend op een raadvoorstel over een door het college genomen besluit over een multifunctionele accommodatie.  

Er wordt al geruime tijd gesproken over de ontwikkeling van een multifunctionele  accommodatie in het centrum. Deze accommodatie moet ruimtelijke alternatieven bieden voor de sluiting van het Cultureel Centrum, behoort een impuls te geven aan het culturele leven in Voorschoten en bij te dragen aan de verlevendiging en daarmee economische versterking van het dorp.

Een enorme uitdaging want we hebben veel ambities, maar niet zoveel geld. Dus moet je met elkaar nagaan hoe je ambities en financiële mogelijkheden met elkaar in balans kunt brengen. Belangrijk  is dan dat je nagaat of je het aantal kostendragers kunt uitbreiden, waardoor je de kosten voor de jaarlijkse exploitatie van een multifunctionele  accommodatie met anderen kunt delen.

Je kunt bijvoorbeeld met ondernemers in gesprek gaan over de ontwikkeling van een ondernemerscentrum in een multifunctionele accommodatie, een plek waar zzp’ers (maar ook kleine ondernemingen) werkruimte kunnen huren met hoogwaardige wifi, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en ideeën opdoen. Het Economisch Platform Voorschoten wees hier in 2018 al op. Ook het recente werkdocument Centrumvisie Voorschoten gaat hier op in. 

Ook moet worden onderzocht of bepaalde functies van de gemeente hier kunnen worden ondergebracht en dat hoeft zich niet te beperken tot loket functies. En zou het niet een qua toegankelijkheid ideale plek zijn voor Voorschoten Voor Elkaar?

Door gemeentelijk bezit te verkopen bespaar je op onderhoud en de plicht tot verduurzaming. Dit geld kun je gebruiken voor financiering van een multifunctionele accommodatie en hierdoor kan het centrum een enorme impuls krijgen 

De gemeenteraad heeft in meerderheid om zo’n onderzoek gevraagd naar verbreding van het aantal kostendragers. Hierover is bijvoorbeeld met het college gesproken in de commissie Burger & Bestuur van 15 juli j.l.  We waren het met elkaar eens dat het ideale de vijand van het goede is, dat je op een gegeven moment keuzes moet maken, besluiten moet nemen en daar niet meer op terug moet komen. Maar het was volstrekt helder dat op 15 juli verschillende mogelijkheden van verbreding van functies zijn genoemd en dat het volgende voorstel van één van de fracties veel steun verkreeg:  “Laten we twee maanden de tijd nemen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de functies van een multifunctionele accommodatie te verbreden met andere kostendragers. Dus niet alleen bibliotheek, filmtheater en culturele verenigingen. Dan weet je welke mogelijkheden realistisch zijn en welke niet. Daarna kan de discussie over de vraag voor wie de multifunctionele accommodatie bedoeld is worden gesloten. En kan aan de slag worden gegaan.”

Maar helaas, tijdens de informatieve bijeenkomst van 9 september 2020 werd duidelijk dat door het college geen uitvoering is gegeven aan deze afspraak. Dit wekte verbazing en ergernis bij aanwezige fracties, zeker toen de externe adviseurs vertelden dat zij ook helemaal geen opdracht hadden gekregen om te onderzoeken of verbreding van de functies mogelijk is.  En zelfs na deze reactie van vele fracties is door het college niet bijgestuurd, zie het voorstel dat in december in de raad zal worden besproken.

Kortom, het college geeft geen uitvoering aan gemaakte afspraken en conclusies van een commissie van de gemeenteraad. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Toen de raad vorig jaar juli sprak over de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis wilde de raad een brede aanpak en een open procedure, zoals in het verslag van de raadsvergadering  is vastgelegd. Maar helaas heeft het college hier niet naar geluisterd en is een weg ingeslagen waarbij uitsluitend met één geïnteresseerde overleg heeft plaatsgevonden. Het is dan ook niet zo gek dat een meerderheid van de raad, met inbegrip van coalitiepartner VVD,  de wethouder terugfloot.

Het effect hiervan is vertraging in de besluitvorming en negatieve beeldvorming vanuit de Voorschotense samenleving over het gemeentelijk bestuur. ‘Ze praten maar en ze praten maar. Wanneer nemen ze nu eens een besluit?’

Met deze open brief willen wij u deelgenoot maken van onze grote zorgen en willen wij u verzoeken om als voorzitter van de gemeenteraad  er zorg voor te dragen dat het college besluiten van de raad respecteert en uitvoert. Dat zal ongetwijfeld bijdragen aan de kwaliteit en versnelling van besluitvorming door het gemeentelijk bestuur, iets waar Voorschoten recht op heeft.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om onze zorgen nader toe te lichten.

Hoogachtend ,

Ad de Graaf, PvdA

Hans van der Elst, ONS Voorschoten

Marleen Persoon,  Voorschoten Lokaal  Sterk

René Zoetemelk, CDA

 

 
Back To Top