De gemeenteraad is door het college geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de verkenning van een warmtetransportleiding. Met deze leiding kan restwarmte uit de Rotterdamse haven worden vervoerd en vervolgens gebruikt voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Onderzocht wordt of dit een oplossing kan bieden voor de warmtetransitie ("Nederland van het gas af"), die als onderdeel van de klimaatagenda doorgevoerd moet worden.

In dit dossier werken zes gemeenten nauw met elkaar samen: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Een belangrijke reden om het benutten van de restwarmte uit Rotterdam te onderzoeken is, dat in onze regio nauwelijks mogelijkheden bestaan om zelf te voorzien in voldoende duurzame energie. Er is hier maar weinig plek voor windmolens of velden met zonnepanelen.

Van de betrokken gemeenten wordt gevraagd dat zij zich inzetten voor het realiseren van deze warmtetransportleiding. Maar de gemeenten hebben daar uiteraard voorwaarden aan verbonden. Eén van die voorwaarden is, dat de warmtevoorziening voor de inwoners betaalbaar moet blijven.

GroenLinks wethouder Erika Spil kwam 7 januari in de raadscommissie Wonen, Ruimte, Groen een toelichting geven op de stand van zaken rond de restwarmteleiding. De meeste belangstelling van de raadsfracties ging uit naar de kosten van de overstap naar het restwarmtenet, de zg. woonlastenneutraliteit.

De wethouder stelt zich op het standpunt, zo meldde zij in de commissievergadering, dat je van inwoners niet kunt vragen dat ze grote investeringen moeten doen om van het gas af te gaan. "Als gemeente zijn wij ervoor om te zorgen dat de inwoners op een betaalbare en duurzame manier warmte krijgen. Dat is onze rol. Als dat niet lukt, dan kunnen wij niet meedoen".

Het staat ook nog niet vast dat die warmtetransportleiding er komt. "Aan de ene kant willen we heel graag, want het is zonde om die restwarmte niet te gebruiken, aan de andere kant moet het wel duurzaam en betaalbaar zijn". Andere mogelijkheden, zoals geothermie en waterstof, worden onderzocht, maar onbekend is nog of dat reële oplossingen zijn; in ieder geval niet binnen afzienbare termijn.

De wethouder benadrukte, dat de gemeente zich ook nog nergens aan heeft gecommitteerd. De gemeenteraad komt nog aan zet als besloten moet worden over de aansluiting bij de restwarmteleiding, en dan zullen met name de financiële consequenties zwaar wegen.

Wat de val van het kabinet en het vertrek van minister Wiebes voor de voortgang betekenen moet worden afgewacht.

 

 
Back To Top