Voor 2019 wordt een boekhoudkundig overschot verwacht van nog geen dubbeltje per inwoner. Feitelijk gaat er veel meer geld uit dan er binnenkomt: Reserves worden uitgeput. Er is geen reden om aan te nemen dat de trend in tegenvallers en stijgende kosten zomaar de goede kant op zal worden omgebogen. Er is geen invloed op de hoogte van een groot deel van de inkomsten en uitgaven, zoals wettelijke verplichtingen. Dat valt het college niet te verwijten. ONS Voorschoten is echter bezorgd over het beleid dat het college hier vervolgens op baseert. De resterende financiële ruimte waar het college wel zelf over kan beschikken is klein. ONS Voorschoten is daarom van mening dat de begroting 2019 onvoldoende rekening houdt met bestaande risico’s en onzekerheden.  

Nut en noodzaak van uitgaves
Soms is het antwoord “nee” het beste antwoord dat in de politiek gegeven kan worden. Zoals bij besluiten over uitgaven, terwijl het benodigde geld er niet is. ONS Voorschoten heeft haar kiezers beloofd zich hier kritisch op te stellen. Wij vragen per amendement de extra kosten voor Economische promotie van 81.000 EUR niet in 2019 door te voeren omdat deze onvoldoende prioriteit heeft. En wij dienen een motie in om de raad directer te betrekken bij nut en noodzaak van uitgaven voor onderhoud en investeringen in infrastructuur. ONS Voorschoten is van mening dat hier nog kansen liggen. Hoe dan ook: als geld er niet is dan kan het college het niet uitgeven.

Oriëntatie op de Leidse Regio
Er is richting gekozen voor een zelfstandige gemeente Voorschoten: oriëntatie op de Leidse regio. ONS Voorschoten is van mening dat dit voor onze gemeente een positieve ontwikkeling kan zijn. Voorzichtigheid is hierbij geboden. Mogelijkheden om besluiten later terug te draaien zijn er wellicht niet.  

Bereikbaarheid en Verkeer
In het belang van veel Voorschotenaren: Wij verzoeken het college om zo lang mogelijk van tevoren melding te maken van extra vertragingen in verband met wegwerkzaamheden, vlak buiten maar ook binnen ons dorp.  En: er zijn besluiten genomen over verkeersmaatregelen, dat heeft onze samenleving niet onberoerd gelaten. Wij verzoeken het college daarom de wegencategorisering en de verkeersvisie te actualiseren.

Verandering in samenwerking
ONS Voorschoten is er een groot en actief voorstander van om onze samenleving meer te betrekken. Het college deelt die mening. Wij moedigen het college aan hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Zo horen wij vaak dat het zes wekelijkse inloopspreekuur dat wij in de wijken houden door onze inwoners als zeer positief wordt ervaren.
ONS Voorschoten heeft daarnaast moties ingediend over de onderwerpen: Extra Geldbronnen (b.v. Europese subsidies), Accommodatiebeleid (onderlinge samenhang), Gasloos Bouwen en Inhaalslag

Sociale huurwoningen.
Volledige tekst: zie onze website www.ons-voorschoten.nl

Back To Top