GroenLinks is blij dat verschillende biodiversiteit initiatieven uit het Coalitieakkoord gestart zijn. Met ijsvogelwanden in park Rosenburgh, actieplan Mee(r) doen voor bijen, en de plannen voor een park bij het St. Nicolaespad zijn mooie stappen gezet naar meer biodiversiteit.

Biodiversiteit, de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten, staat zwaar onder druk. Economische groei en toename van de welvaart hebben wereldwijd geleid tot grootschalige aantasting van leefgebieden en ecosystemen. Uit een recent rapport van de Verenigde Naties blijkt dat wereldwijd ongeveer 1 miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd en dat er stevige maatregelen nodig zijn om dit te stoppen. Ook de gemeenten hebben in dit opzicht een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij de beoordeling van omgevingsvergunningen, en het beheer van openbaar groen. Dit wordt uitdrukkelijk erkend in het Coalitieakkoord 2018-2022, waarin het belang van biodiversiteit en de noodzaak om deze binnen de gemeente Voorschoten te versterken duidelijk wordt benoemd.

GroenLinks is blij dat deze doelstellingen in het Coalitieakkoord nu een vertaling krijgen in verschillende concrete initiatieven. Zo heeft de gemeente vorige maand het Actieplan Mee(r) doen voor Bijen gepubliceerd, waarin wordt beschreven welke maatregelen de biodiversiteit en daarmee het leefgebied van de honingbij en wilde bij verbeteren. Zo wordt geprobeerd om bestaande groengebieden te verbinden en bermen en gazons anders in te richten. Daarbij is ook aandacht voor communicatie. Het is belangrijk om uit te leggen dat een berm er rommelig uit kan zien, maar dat deze meer voedsel voor insecten oplevert.  

Ook is het positief dat de gemeente in samenwerking met de Stichting Burgerinitiatief Nicolaespark uitvoering geeft aan de plannen om het groene gebied langs het St Nicolaespad om te vormen tot een aantrekkelijk en veilig buurtpark. Dit project sluit goed aan bij de ambities in het Coalitieakkoord op het gebied van biodiversiteit, participatie en klimaatbestendigheid. Het gebied was oorspronkelijk gereserveerd voor de Rijnlandroute, maar behoudt met de creatie van het park zijn groene bufferfunctie.

Tenslotte is vermeldenswaard dat de gemeente onlangs in park Rosenburgh zogenaamde ijsvogelwanden heeft aangelegd. De ijsvogel werd daar al jarenlang gesignaleerd, maar was niet tot broeden gekomen. Medewerkers van de gemeente hebben nu, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek, op vier plekken in het park de oeverwanden verticaal afgestoken en er alvast een holletje in gemaakt. Wethouder Lamers hoopt dat de ijsvogels hiermee worden verleid om in het park te nestelen, waarmee ook een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de biodiversiteit in Voorschoten.

 
Back To Top