De gemeenteraad bespreekt binnenkort  twee belangrijke documenten over de financiële positie van Voorschoten. In de voorjaarsnota wordt de begroting over 2018 bijgesteld en in de kadernota worden de hoofdlijnen van een nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd. We lezen een begroting met tekorten, tegenvallers waar nog geen prijskaartje aan hangt en nieuwe plannen die nog niet zijn begroot. De PvdA maakt zich grote zorgen want Voorschoten kan zich geen nieuwe financiële misstappen veroorloven!

Bijstellen begroting 2018
Toen in november 2017 de begroting van dit jaar is vastgesteld, werd uitgegaan van een overschot van 57.000 euro. Nu wordt er in de voorjaarsnota een tekort van 623.000 euro geraamd. Het is zorgwekkend dat het nieuwe college van b & w in de Voorjaarsnota geen enkel voorstel doet hoe dit tekort kan worden teruggedrongen.

Kadernota 2019-2021
Ook voor de jaren na 2018 ziet het financieel beeld er niet florissant uit. De jaren 2019, 2020 en 2021 laten een tekort zien van  5 ton, 9 ton en 6 ton. Het tekort kan misschien minder worden omdat er extra middelen van het Rijk komen en er enige incidentele inkomsten zijn door de verkoop van panden. Maar daarnaast worden ook tegenvallers genoemd waarvan nog niet duidelijk is hoeveel die gaan kosten.  Ook zien wij dat de nieuwe, overigens goede plannen, van de coalitie nog niet vertaald zijn in de meerjarenbegroting.

Oplossing?
In 2017 stond Voorschoten onder verscherpt toezicht van de provincie vanwege het slechte  financiële beleid. Er is toen een begroting voor 2018 en de jaren daarna gemaakt die sluitend was. Dat ging wel ten koste van bezuinigingen op voorzieningen. Toen is ook besloten om de financiële positie van Voorschoten te versterken (minder schulden, meer liquiditeit) en daarvoor een fors bedrag vrij te maken. Het ging om 6 ton in 2019 en 1,1. miljoen in zowel 2020 als 2021. Resultaat was dat er een einde kwam aan het verscherpte toezicht van de Provincie.

Nu zien wij dat de oude situatie van voor het moment van ingrijpen van de Provincie  terugkeert:  een begroting 2018 en een meerjarenbegroting met nieuwe tekorten! De PvdA vindt het teleurstellend dat het college noch in de Voorjaarsnota, noch in de meerjarenbegroting voorstellen doet over de manier waarop de tekorten structureel worden aangepakt.

De tekorten worden als onvermijdelijk gepresenteerd en het geld dat eerst is vrijgemaakt om de financiële positie te versterken wordt nu gebruikt om deze nieuwe tekorten te dekken. Wat wordt er gedaan met het uitgangspunt van de nieuwe coalitie van een strakke begrotingsdiscipline waarbij actief wordt gewerkt aan schuldreductie? Wat betekent dit voor het vertrouwen van de provincie in een financieel en zelfstandig Voorschoten wanneer we terugvallen in oude patronen?

Begrip en oproep
Het nieuwe college zit er nog maar kort en met een erfenis van de oude coalitie. De PvdA begrijpt heel goed dat het college niet eventjes alle problemen uit het verleden kan oplossen. Maar Voorschoten kan zich geen nieuwe financiële misstap veroorloven! De PvdA roept Raad en College op om de komende maanden maximaal te benutten om te zorgen voor  een financieel gezonde (meer)jarenbegroting 2019- 2022 . Daarbij horen geen overhaaste en onomkeerbare beslissingen op dit moment.
De schriftelijke vragen hierover van de PvdA worden geplaatst op voorschoten.pvda.nl

 
Back To Top