Donderdag 29 november jl. werd het verkiezingsprogramma  van het CDA Zuid Holland vastgesteld. Namens het CDA Voorschoten werd o.a. een amendement ingediend voor een duurzame geluidswal langs de A4. De fractie van het CDA Voorschoten was aanwezig om het amendement te verdedigen. Dit was niet nodig. Het amendement werd door de programma commissie zonder discussie overgenomen.

Cees Bremmer:  “Wij zijn blij met een sterk accent op schoon en duurzaam in dit nieuwe provinciale program. Voor nieuwe duurzame ontwikkelingen zijn investeringen nodig. Er wordt nu ook al veel provinciaal geld voor vrij gemaakt. Het CDA programma vraagt om pilots voor duurzame energieopwekking, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit kan volgens het CDA Voorschoten ook in combinatie met geluidswerende maatregelen als een geluidswal langs snelwegen. Concreet speerpunt is de locatie A4 ter hoogte van Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg vanwege extra geluidsoverlast door  bomenkap en verbreding van de A4.”

Ook over invloed op het beleid door de inwoners van Zuid Holland en de zelfstandigheid van gemeenten werd een duidelijke passage opgenomen.  René Zoetemelk: “Besturen doe je met de burger, niet over de burger. Wij vinden daarom dat initiatieven die vanuit de samenleving komen, opgepakt moeten worden en samen met de initiatiefnemers moeten worden uitgewerkt.  Het CDA wil dat de provincie goed luistert naar initiatieven en maatschappelijke vragen van inwoners, belangenorganisaties,bedrijven en medeoverheden,voordat beleid geformuleerd wordt. Er komen voorts veel nieuwe verantwoordelijkheden op de gemeenten af. Gemeenten wordt gevraagd om opgaven die niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen  worden met buurgemeenten op te pakken. Prima maar het CDA onderstreept dat er veel vormen zijn om deze samenwerking met elkaar aan te gaan. Wij vinden niet dat de provincie moet sturen op herindeling. Zo is het ook opgenomen in het verkiezingsprogramma.”

Het CDA Voorschoten kan zich goed vinden in het provinciaal CDA programma.  René Zoetemelk. “Wij hebben de afgelopen jaren ons steeds sterk gemaakt voor het behoud van een zelfstandig Voorschoten en tegen fusie. ‘Meer dan ooit Voorschoten’ was onze met vier zetels en stemmenwinst beloonde inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Maar wij zien ook graag dat Voorschoten constructief samenwerkt in de regio bij belangrijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of mobiliteit. Niet in fusie,maar in samenwerking ligt kracht.”

Back To Top