In de jaarlijks begrotingsbehandeling is  de raad onlangs een begroting voorgelegd gebaseerd op het coalitieakkoord “Voorschoten in verbinding vooruit”. Een structureel en reëel sluitende begroting met o.a. miljoenen gereserveerd voor onderwijshuisvesting en duurzame rioleringen maar ook geld voor jongeren(werk) en burgerparticipatie. Door diverse partijen is hierover voorafgaand  aan die behandeling goed contact geweest. Een drietal op initiatief van oppositiepartijen ingediende moties, waaraan ook andere partijen hadden mee geschreven, zijn met steun van de coalitiepartijen aangenomen. Het CDA juichte dit toe en zag hiermee een verbindende samenwerking ontstaan.

Deze situatie veranderde met het door het college, vlak vóór de begrotings-behandeling van 10 november jl., versturen van een raadsvoorstel bestemd voor de gemeenteraad van december. Dat voorstel bevatte een negatief advies m.b.t. de uitbreidings- en verduurzamingsplannen  van de bibliotheek, de zgn.” Bieb+”. Dit zo bekend te maken was door het college ingegeven vanwege gewenste transparantie naar de raad toe. Om niet het verwijt te krijgen hiervoor pas nà de begrotings-behandeling te hebben gekozen. Bij sommige partijen was de teleurstelling hierover groot en werd dit in de begrotingsraad uitgemeten. Daardoor raakte het onderwerp waar het echt om ging, bespreking van de nieuwe begroting, flink ondergesneeuwd .

De weigering van D66, Groen Link en SP om via een stemming een oordeel over de nieuwe begroting te geven, betekende dat de burgemeester hen moest verzoeken de raadszaal te verlaten. De gemeentewet zegt dat in de raadszaal  aanwezige raadsleden verplicht zijn hun stem uit te brengen, d.m.v. een stem vóór of tegen; zich onthouden van een stemming kan wettelijk niet.

Nog geen half uur later stemden dezelfde partijen net als de rest van de raad vóór een raadsvoorstel “Nota van wijziging”  met als besluit: De nota van wijziging 2023-2026 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen”. Hiermee werd een geactualiseerde begroting alsnog door hen vastgesteld. Deze opstelling bevreemdt het CDA. En lijkt het alsof de eerdere weigering om te stemmen een vorm van symboolpolitiek en voor de “bühne”  was.

“Het CDA is voorstander van een solide begroting en “sparen” voor onzekere tijden. Tegelijk bepleiten wij investeren in zaken die actueel om aandacht vragen en met een lange termijn rendement”, aldus fractievoorzitter Patricia Kortekaas. Daarom namen wij het initiatief  tot een 2-tal moties die vervolgens raadsbreed werden gesteund

Een eerste motie vanuit de noodzaak ons afval beter te scheiden door inleveren van Klein Chemisch Afval (KCA) en klein huishoudelijke artikelen bij de gemeentewerf weer op zaterdagen mogelijk te maken. Het college gaat hiermee aan de slag.

Een tweede motie betreft het uitgeputte fonds voor duurzaamheidsleningen. Juist nu energiekosten de pan uit stijgen en woningeigenaren hun woning graag verduurzamen, maar daartoe niet altijd de middelen hebben, is het belangrijk om als gemeente hier iets te doen. Het college gaat meer geld vrij maken om via het Bouwloket zulke  duurzaamheidsleningen te kunnen aanvragen. Zo bouwen wij samen aan een Duurzaam Voorschoten!

Back To Top