Twee onderwerpen hielden de gemeenteraad de laatste tijd onder meer sterk bezig: het Beeldkwaliteitsplan Starrenburg III  en een verordening voor de nieuwe Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Beide onderwerpen hebben gemeen dat de urgentie om deze in de huidige gemeenteraad nog vóór de komende raadsverkiezingen te bespreken, zijn gebaseerd op de veronderstelde invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 juli a.s.

Maar op 1 februari jl. maakte de nieuwe minister voor Volkshuisvesting De Jonge bekend dat de invoering van de Omgevingswet, één der grootste wetgevingsoperaties ooit, is uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. De Omgevingswet bundelt en moderniseert tientallen wetten en andere soorten regelingen voor de leefomgeving, zoals over bouwen,milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Niet uitgesloten is dat er verder uitstel komt, gelet op de voorgeschiedenis. Sinds 2017 is de invoering van deze wet  herhaaldelijk, inmiddels vijf! maal, opgeschoven.

Cees Bremmer bepleitte in de recente raadsvergadering daarom méér tijd te nemen voor deze twee belangrijke  zaken. Het nu bekend gemaakte uitstel geeft nieuwe kansen voor een nader, zorgvuldig beraad over deze twee onderwerpen die nogal gevoelig liggen. Meerdere bewoners uit de wijken Starrenburg I en II tekenden onlangs massaal protest aan tegen onder andere verkeersplannen, voorziene wijkontsluitingen en de mogelijke effecten van dit Beeldkwaliteitsplan Starrenburg III op de huidige wijken van Starrenburg. Na indringende vragen van o.a. de CDA-fractie kwam wethouder Cramwinckel  aan diverse bezwaren tegemoet.

“Dat waarderen wij, maar het nieuwe uitstel van de Omgevingswet biedt nu extra kansen voor zorgvuldig overleg dat we moeten benutten,aldus Cees Bremmer, namens zijn fractie.

Hij bepleitte daarnaast de extra tijd die het genoemde uitstel nu biedt ook te gebruiken om in een nieuw Reglement voor de nog in te stellen Adviescommissie Omgevingskwaliteit expliciet aandacht te besteden aan participatie van omwonenden en belanghebbenden. Ook op deze suggestie van Bremmer reageerde de wethouder positief!

 

 
Back To Top