“Het CDA waardeert dat het college het dit jaar toch nog lukte een visie Transitievisie warmte met bijbehorende aanvullende informatie aan de gemeenteraad kan voorleggen. Wel vindt de CDA-fractie dat deze visie, gelet op de vele onzekerheden en voorbehouden, feitelijk niet meer is dan een eerste aanzet. Het voorliggende visiedocument schetst een waardevol maar nog globaal beeld hoe te bewerkstelligen dat er bij de verwarming van huizen en andere gebouwen in Voorschoten in 2050 geen CO2 uitstoot en andere broeikassen meer vrij komen”. Dit zei Cees Bremmer  tijdens een recente bijeenkomst  van de commissie wonen,ruimte en groen (WRG). Hij illustreerde met meerdere voorbeelden uit de stukken dat diverse aanbevelingen en adviezen nog een “voorlopig karakter” dragen. Door het gegeven van nieuwe inzichten, prijsveranderingen, veranderende omstandigheden en werkende weg opgedane ervaringen, zal de transitievisie warmte regelmatig moeten worden bijgesteld.

De commissie WRG steunde in dit licht unaniem Cees Bremmer’s suggestie om de aanduiding 1.0  toe te voegen aan het voorliggende formele beslispunt over het beleidsdocument. En zo de naam te wijzigen in Transitievisie warmte 1.0.  Daarmee geef je helder aan, dat de voorliggende versie een ontwikkeldocument  is. En waarvan nu al vaststaat dat er de komende jaren meerdere geactualiseerde versies gaan volgen. Wethouder Spil kon zich hierin, evenals de andere fracties, goed vinden.

Cees Bremmer bepleitte verder, gegeven snel voortschrijdende ontwikkelingen en praktijkervaringen, vaker dan één keer in de vijf jaar deze transitievisie te actualiseren, zoals het raadsvoorstel nu aangeeft.”Ligt het niet voor de hand, ten minste één keer per collegeperiode van vier jaar, de voorliggende visie te herijken? En misschien moet je dit wel één keer per drie jaar willen doen. Zo snel gaan de ontwikkelingen soms”,stelde Bremmer  vervolgens. Wat de CDA-fractie betreft kan het extra huiswerk voor die periodieke updates beperkt blijven. Zoiets kan heel goed met alleen een strikt nodige aanvulling of aanpassing(en) van de transitievisie, wat beslist tijd en kosten zal besparen” ,aldus Cees Bremmer.
 
Back To Top