CDA Raadslid Mark van Oostrum: “De stijging van de kosten van jeugdhulp leidt in vele gemeenten, ook in Voorschoten, tot grote overschrijding van budgetten. Als we geen maatregelen nemen, dan lopen we het risico opnieuw onder toezicht te worden gesteld. Dan beslist niet de gemeenteraad, maar de provincie over de uitgaven van de gemeente. Dit is echt onwenselijk en daarom moet er worden bijgestuurd op de kosten van jeugdhulp. Het CDA Voorschoten wil echter niet dat deze maatregelen ten koste gaan van de kwaliteit van onze jeugdhulp. Dit moet voorkomen worden. Een grondige voorbereiding en zorgvuldige uitwerking is daarom echt nodig’.

In de commissie Mens en Samenleving van 15 april jl. werden de toenemende kosten van jeugdhulp besproken. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Sindsdien zijn de kosten van jeugdhulp sterk gestegen. Een voorstel van het CDA om een werkgroep in te stellen die onderzoek gaat doen naar de effecten van een aantal maatregelen in de jeugdhulp werd breed gesteund.

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp overgeheveld van de provincie naar gemeenten. Voor de uitvoering van die taak ontvangen gemeenten geld van het Rijk. In de praktijk blijkt dat deze middelen bij lange niet genoeg zijn om deze taak goed uit te kunnen voeren. In de commissie werd daarom een aantal maatregelen besproken om de gemeentelijke kosten beter te beheersen. Mark van Oostrum betoogde in de commissie dat het hier gaat om de gezondheid van onze jongste inwoners. “Daar moeten we zeer zorgvuldig mee omgaan’ gaf hij aan. ‘We moeten heel goed weten wat de effecten van maatregelen zijn voordat we deze invoeren’. Het raadslid stelde daarom voor een raadsbrede werkgroep op te richten die de effecten van mogelijke maatregelen gaat onderzoeken. Dit voorstel werd door de gehele commissie overgenomen.

In aanvulling hierop gaf het bevlogen raadslid in de commissie aan ook investeringen nodig zijn om het zorgstelsel in Voorschoten beter te laten functioneren:  Mark van Oostrum: ‘ De kost gaat  niet zelden voor baat uit: Als je minder wilt uitgeven, dan zal je ook flink moeten investeren in een goed functionerende zorgstructuur in Voorschoten, en natuurlijk ook in preventie’.

 
Back To Top