Bij de bespreking van het Rekenkameronderzoek naar het Voorschotense minimabeleid heeft GroenLinks gepleit voor een loket van de sociale dienst in Voorschoten. Dat loket is nu afwezig en het is gewenst dat deze in ieder geval 1 dag in de week aanwezig is. Dit is één van de maatregelen, naast bijvoorbeeld een pleidooi voor 1 inkomensnorm voor minimaregelingen en een maatwerkbudget voor sociaal werkers, die naar voren kwam in de discussie.

De gemeenteraad gaat zich buigen over de aanbevelingen van de Rekenkamer over het minimabeleid in Voorschoten. Ter voorbereiding is het rapport besproken in de commissie M&S. De 13 aanbevelingen van de Rekenkamer lijken in meerderheid acceptabel, maar het is vooral van belang hoe deze aanbevelingen in de praktijk uitgevoerd gaan worden. Daar kwam geen antwoord op. Voor GroenLinks, maar ook de SP en PvdA, is het noodzakelijk dat de aanbevelingen concreet worden. GroenLinks raadslid Paul ’t Lam gaf daarom een aantal punten aan die de gemeente in ieder geval dient op te pakken. Bovendien moet hiermee niet gewacht worden tot het nieuwe minimabeleid vastgesteld wordt, want dat staat pas gepland voor eind 2024. “Wat ik in ieder geval hier wel wil verklappen is dat wij het onvoldoende vinden als de aanbevelingen pas in het nieuwe minimabeleid meegenomen worden. Wij wensen dat een aantal maatregelen eerder, in de loop van  2024, opgepakt worden.”

Hoewel de wethouder aangaf bezig te zijn met verbeteringen aan het minimabeleid, kon hij niet duidelijk maken naar welke resultaten er toegewerkt wordt. De zaken die voor GroenLinks in ieder geval van belang zijn, bestaan uit de volgende 6 punten: 1/ denk serieus na over echt armoedebeleid en overweeg om van het minimabeleid een minima- en armoedebeleid te maken; 2/ één inkomensnorm voor alle minimaregelingen, wat GroenLinks betreft wordt dat 130% van het sociaal minimum; 3/ start de voorbereidingen om met een Voorschotense- of Sleutelpas te werken en zoek de samenwerking met Leiden op; 4/ maak een centrale inkomenstoets voor meerdere minimaregelingen; 5/ stel een maatwerkbudget beschikbaar voor de sociaal werkers in Voorschoten; 6/ zet een inkomensconsulent in Voorschoten neer in een loket voor de sociale dienst voor een dag(deel) per week.

Over de aanbevelingen van de Rekenkamer zal op 1 februari in een nog op te stellen raadsvoorstel, besloten worden. Medio april zal ook de aanzet van het minimabeleid behandeld worden. Voor GroenLinks is het de vraag hoe ver het College bereid is te gaan met betrekking tot de aanbevelingen, en daar zullen we scherp op letten. In ieder geval verwachten we dat er in 2024 al zichtbare acties worden genomen om de positie van kwetsbare Voorschotense inwoners te verbeteren.

Back To Top