Afgelopen donderdag 11 november heeft de  gemeenteraad het plan van B&W om de bibliotheek te renoveren en te veranderen in een multifunctionele accommodatie afgewezen. B&W spiegelt ons voor dat het plan veel mogelijkheden biedt voor bibliotheek, culturele verenigingen, filmtheater, taalhuis en enkele balies zoals van Voorschoten voor Elkaar. Toenemende parkeerproblemen rond het Oranjeplein kunnen volgens B&W worden opgelost met een blauwe zone en een verwijzing naar de parkeergarage Deltaplein. En de bouw kan snel beginnen want bezwaarschriften worden niet verwacht, aldus B&W. Volgens ons is deze voorstelling van zaken te optimistisch. Allereerst denken wij dat de kosten  aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan geraamd. En laat er geen misverstand over bestaan: wij willen als PvdA graag investeren in cultuur. Een goed plan mag van ons zelfs meer geld kosten, als we daar betere faciliteiten voor terug krijgen

Maar tijdens een hoorzitting op 3 november vertelde de vertegenwoordiger van de Cultuurfabriek dat de geprojecteerde zaal niet geschikt is voor grotere gezelschappen. Ook zou onvoldoende ruimte zijn voor samenwerking tussen verschillende culturele verenigingen onderling en met organisaties in het sociale domein.
Daarenboven stuurde het filmtheater de raad een brief waarin stond: “U zult het hopelijk met het bestuur van het Filmtheater eens zijn dat het bespottelijk is dat er een filmzaal wordt gerealiseerd die door ons meer dan 500 dagdelen per jaar wordt gehuurd, maar waarvan wij vooraf niet kunnen vaststellen of die zaal echt geschikt is voor het vertonen van films.”
Een multifunctionele accommodatie mag best wat kosten, maar dan moeten we zeker weten dat de mogelijkheden die het plan biedt en de meerwaarde voor het dorp opwegen tegen de kosten. Nu is het teveel een sprong in het duister.

Hoe verder? Allereerst hebben de fracties die het plan van B&W afwezen gezorgd dat het cultureel centrum de komende jaren open blijft, zodat filmtheater en andere gebruikers niet in de kou komen te staan. Vervolgens hebben we afgesproken dat van uitstel geen afstel mag komen: in 2022 moet er een besluit worden genomen. De derde afspraak is dat gemeenteraad en college samen inventariseren welke belangrijke investeringen voor de deur staan en of (bouw)projecten gecombineerd kunnen worden. Het kostenvoordeel dat dan ontstaat kan worden gebruikt voor een beter plan.
De afgelopen jaren is de cultuursector niet rijkelijk bedeeld. Een belangrijk deel van de bezuinigingen van dit college op subsidies is bij deze sector neergelegd. Met een sprong in het duister zijn deze sector en ons dorp niet geholpen.
 
Back To Top