Op donderdag 19 november werd tijdens de commissievergadering Wonen, Ruimte & Groen het voorstel voor de herontwikkeling van het terrein Segaar-Arsenaal aan de Leidseweg-Noord besproken. De VVD is kritisch op dit plan, maar vindt ook dat er nu maar eens een beslissing genomen moet worden.

VVD-raadslid Bart Lavrijsen: “Wat de VVD betreft wordt het de hoogste tijd dat er nu een knoop wordt doorgehakt. Er wordt al jaren overlegd en onderhandeld. Het uitgebreide participatietraject met omwonenden en de ontwikkelaar heeft bij alle partijen helaas voor meer frustratie dan voor oplossingen gezorgd. Eerdere plannen sneuvelden en besluitvorming werd meerdere keren uitgesteld. Logisch, want het is een complex dossier waar de verschillende belangen en wensen soms ver uit elkaar liggen. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan en dat kost tijd. Maar na ruim vier jaar wordt het echt tijd om door te pakken.”

Over het voorstel dat er nu ligt is de VVD voorzichtig positief. Het huidige voorstel brengt de verschillende belangen, wensen en uitgangspunten redelijk met elkaar in balans. De voorgestelde tussenvariant – een compromis tussen volledige bebouwing en volledig groen houden van het in te brengen Arsenaalterrein – is voor de VVD niet ideaal, maar wel begrijpelijk. Lavrijsen: “Met het inbrengen van het Arsenaal-terrein kan aan het hele plangebied aan de Leidseweg-Noord een mooie kwaliteitsimpuls worden gegeven. Dat is hard nodig. Uitgangspunt voor de VVD was dat het inbrengen van gemeentegrond tot een acceptabele verkoopopbrengst zou leiden. Dit voorstel is daarin echt een verbetering. We vinden het jammer dat het behoud van groen ertoe leidt dat er minder huizen worden gebouwd en ruim een half miljoen minder opbrengst is. Maar zoals gezegd het allerbelangrijkste is dat we eindelijk de huizen gaan bouwen die we in Voorschoten zo hard nodig hebben, zoals starterswoningen en sociale huurwoningen.”

De VVD heeft ervoor gepleit om te bouwen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dat bevordert de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Ook moet er bij de uitwerking van het plan goed worden gekeken naar de waterhuishouding in het gebied. Op 10 december zal het voorstel worden behandeld in de raadsvergadering.

 
Back To Top