Vorig  voorjaar is de woonvisie vastgesteld. Op 9 januari sprak een commissie van de gemeenteraad over de uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe B&W de ambities en doelstellingen uit de woonvisie wil realiseren. Veel blijft onduidelijk.

De PvdA vindt een actieve aanpak van de gemeente hard nodig. Jongeren trekken weg omdat er geen betaalbare woningen zijn. Roosenhorst, Haagwijk, Noortveer en Beresteijn zijn duur tot peperduur (5 ton en veel meer). Starrenburg3 krijgt maar 15% sociale huur. Alleen op het terrein van Intratuin komen 25% sociale huurwoningen.

De cijfers in de uitvoeringsagenda zijn vaag. De meest harde cijfers laten de komende jaren een toename van het aantal woningen zien met 673. Hiertoe behoren 109 sociale huurwoningen, 82 koopwoningen tot 3  ton, 227 koopwoningen tussen 3 en 5 ton en het grootste deel (234) is duurder of veel duurder dan 5 ton. Op andere plaatsen presenteert het college afwijkende cijfers, maar waar die op zijn gebaseerd is oncontroleerbaar.  Daardoor kan de indruk ontstaan dat de gemeente een te rooskleurig beeld van de ontwikkeling van het bouwvolume geeft. De wethouder heeft beloofd in april met een beter overzicht te komen.

Voor senioren is doorstroming moeilijk bij gebrek aan alternatieve, al dan niet collectieve woonvormen. Volgens wethouder Cramwinckel is hier ‘aandacht voor’. Maar wat is ‘aandacht’? In de uitvoeringsagenda staat hierover nauwelijks iets.  De ervaring leert dat nieuwe en betaalbare woonvormen voor ouderen niet vanzelf ontstaan omdat die financieel niet interessant zijn voor projectontwikkelaars.  Een reden temeer voor actief gemeentelijk beleid.

Positief is de toezegging van wethouder Cramwinckel dat er een beleidsregel sociale woningbouw komt. De PvdA heeft zich hier vorig jaar hard voor gemaakt en gewezen op   ervaringen elders. Zo’n beleidsregel bepaalt dat bij ieder plan voor nieuwbouw of herontwikkeling van drie of meer woningen tenminste 25% (in Zoeterwoude is dat 35%)  sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Slechts bij hoge uitzondering mag van deze regel worden afgeweken, maar dan moet de ontwikkelaar elders in het dorp extra sociale huurwoningen bouwen.  Als dat niet gebeurt moet er een vast bedrag per niet-gebouwde sociale huurwoning in een fonds worden gestort voor sociale woningbouw elders in Voorschoten.

De uitvoeringsagenda is een eerste stap naar een actiever beleid van de gemeente. Dat is hard nodig om meer betaalbare woningen voor starters en mensen met een smalle beurs te krijgen, om doorstroming voor middeninkomens  mogelijk te maken en om nieuwe woonvormen voor senioren te bouwen. Prioriteiten waar velen het over eens zijn. Het komt nu op de uitvoering aan!

 
Back To Top