Na de verkiezingen van 21 maart vergaderde de gemeenteraad op 12 april over een advies van twee informateurs. We hebben in de krant kunnen lezen dat VVD, GroenLinks en D66 een formateur hebben benaderd. Ze gaan onderzoeken of ze afspraken kunnen maken over een nieuw coalitieakkoord. Daarnaast is gesproken over een raadsbreed bestuursakkoord. Wat is dat eigenlijk?

Een raadsbreed bestuursakkoord is een document van alle fracties met afspraken waar de gehele gemeenteraad zich in kan vinden. Dat is iets anders dan een coalitieakkoord dat van de fracties is die in het college van b&w gaan zitten en waarvan je moet afwachten of alle andere fracties het met al die afspraken eens zijn. Maar wat moet er dan in zo’n bestuursakkoord komen te  staan?  Dat is een politieke keuze. Het Raadsakkoord Kaag en Braasem van 18 april 2014 is nogal gedetailleerd en 15 pagina’s dik. Het Leidse bestuursakkoord uit 2014 past precies op 1 A-4tje. Kaag en Braasem is inhoudelijk. Leiden beschrijft uitgangspunten, hoe je met elkaar en met de stad omgaat.

In Voorschoten wil de PvdA graag een bestuursakkoord dat meer is dan een beschrijving van goede bedoelingen. Zeker als het gaat om de betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de beleidsvorming van de gemeente. Wat is er terecht gekomen van die goede bedoelingen die in het Voorschotense coalitieakkoord 2014 staan:  “De coalitie wil inwoners meer en beter betrekken bij het maken van plannen en het geven van informatie over de gemaakte plannen. Dit gaat verder dan de wettelijke informatieplicht….”.  Volgens velen is hier weinig van terecht gekomen. Het moet dus anders. Het moet om meer gaan dan goede bedoelingen alleen.

De PvdA heeft daarom in de gemeenteraad van 12 april voorgesteld om een bestuursakkoord niet te beperken tot alleen maar mooie woorden over bestuurscultuur en werkwijze. Wij willen een akkoord dat beschrijft wat die andere bestuurscultuur betekent voor een aantal onderwerpen die we met z’n allen belangrijk vinden. De PvdA denkt daarbij aan vijf onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan.

Ten eerste. Binnenkort wordt een onderzoeksrapport gepubliceerd over de voor- en nadelen van verschillende vormen van samenwerking van Voorschoten met buurgemeentes. Kan of wil Voorschoten zelfstandig blijven? Wij willen in een bestuursakkoord afspreken dat direct na de publicatie van het onderzoeksrapport over de bestuurlijke toekomst, de raad  een routekaart vaststelt waarin staat waarover, hoe en wanneer inwoners, bedrijven, verenigingen worden betrokken bij de discussie over de bestuurlijke toekomst van ons dorp.

Ten tweede. Duurzaamheid is een onderwerp dat ons allen bezig houdt. Laten we als raad in het bestuursakkoord afspreken dat we nog dit jaar onze ambities (zoals de ambitie om zo snel mogelijk een CO2-neutrale gemeente te worden) formuleren en helder opschrijven hoe we hierover in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wonen is ons derde onderwerp voor het bestuursakkoord. Het is belangrijk dat de raad nog dit jaar een geactualiseerde woonvisie vaststelt waarin staat hoeveel woningen Voorschoten wil bouwen, om welk type woningen het gaat en op welke plekken. En hoe de raad hierover het gesprek voert met de Voorschotense gemeenschap en de corporaties.

Als vierde onderwerp willen wij vastleggen dat de raad pas een besluit neemt over de toekomst van zwembad en een ‘cultureel centrum nieuwe stijl nadat hierover een open gesprek heeft plaatsgevonden met de Voorschotense gemeenschap.

En tenslotte vinden wij het belangrijk dat de raad afspreekt dat  hij, tegen de achtergrond van het rapport van de Onderwijsinspectie in 2018 over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, het initiatief neemt voor overleg met direct betrokkenen over een project Taal, rekenen & digitaal over de aanpak van taal- en rekenachterstanden bij jongeren en laaggeletterdheid bij ouderen.  

Zo geeft de gemeenteraad zichzelf een heldere opdracht om de Voorschotense gemeenschap eerder en beter te betrekken bij belangrijke onderwerpen. De PvdA zal zich hier in de gesprekken over een bestuursakkoord hard voor maken.

 
Back To Top