Het college van b&w stelt voor de huidige bibliotheek om te vormen tot een multifunctionele accommodatie waar onder andere de bibliotheek en filmtheater een plek krijgen, maar ook andere culturele en maatschappelijke activiteiten onderdak kunnen krijgen. De raad buigt zich 10 december over dit voorstel. Een definitief financieel besluit, zo stelt het college voor, wordt na verdere uitwerking in juni 2021 genomen bij de kadernota 2022.

Overwegingen
Voor het college weegt een aantal elementen zwaar mee: het plan moet passen in de huidige financiële mogelijkheden van de gemeente en daarnaast zijn haalbaarheid, het snel kunnen bieden van duidelijkheid en een alternatief voor zowel bibliotheek als filmtheater van belang. Ook de voorkeur van de gebruikers weegt zwaar mee voor de keuze van de accommodatie. 

In het haalbaarheidsonderzoek zijn op verzoek van de gemeenteraad vier varianten onderzocht. De verbouwing van de Kruispuntkerk aan de Schoolstraat in een grote en in een compacte variant, uitbreiding van de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan en volledige nieuwbouw. Uit het onderzoek is gebleken dat de verbouwing van de huidige bibliotheek de meeste kansen biedt.
Gedurende het onderzoek is gebleken dat de compacte variant voor de Kruispuntkerk onvoldoende draagvlak bij de partners heeft en de uitgebreide variant te duur en te onzeker is.

Het door de bibliotheek en filmtheater ontwikkelde plan voor de culturele accommodatie op de bibliotheeklocatie wordt, indien de raad daarmee instemt, verder uitgewerkt zodat bij kadernota 2022 een definitief besluit kan worden genomen, zo stelt het college voor. Doordat er dan meer bekend is over andere claims, inkomsten gemeentefonds en ontwikkeling kosten jeugdzorg, is een integrale afweging mogelijk.

Flitspeiling
De bibliotheek, het filmtheater en de cultuurfabriek, vertegenwoordiger van meerdere culturele organisaties in Voorschoten, zijn nauw betrokken geweest bij het onderzoek.
Inwoners hebben hun wensen kenbaar kunnen maken via een flitspeiling. Bijna 600 bewoners vulden de enquête in. Hiervan vindt 82% de aanwezigheid van een culturele accommodatie belangrijk voor het centrum van Voorschoten. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat cultuur een bijdrage levert aan maatschappelijke doelen. De bibliotheek en filmhuis kwamen naar voren als de voorzieningen waaraan de meesten veel waarde hechten.

Kruispuntkerk en centrumontwikkeling
Het college vindt de ontwikkeling van de Kruispuntkerk, in relatie met de ontwikkeling van het centrum, ontwikkeling van woningbouwlocaties en de economische visie, zeer belangrijk. Echter dit kan ook plaatsvinden met andere functies dan bibliotheek en filmtheater, die zelfs meer publiek kunnen trekken. Zo zijn er in het land diverse voorbeelden te vinden van kerken met horeca, wonen, fitness, zzp- en kantoorruimte et cetera. Het is nu aan de eigenaar om in overleg met de gemeente, met een ander plan te komen voor de Kruispuntkerk dat recht doet aan de monumentale waarde van de kerk en ook een versterking voor het centrum kan betekenen.
Het college komt op later moment met een aanpak voor de samenhangende ontwikkeling van de locaties in het centrum.

Cultureel centrum
Het uitwerken en realisatie van de nieuwe accommodatie vergt nog veel tijd. Tot het definitief besluit van de raad en de realisatie van de plannen, is het voorstel van het college om het Cultureel Centrum in ieder geval een jaar open te houden, met de mogelijkheid tot verlenging.

 
Back To Top