Raadslid Bram Reinke

Afgelopen raadsvergadering is het ontwerp van de verordening afvoer hemelwater en grondwater behandeld. De voorgestelde verordening stelt regels ten aanzien van de waterberging voor nieuw te bouwen bouwwerken, zoals woningen, een aanbouw of bedrijfspanden groter dan 50m2. Eigenaren van deze nieuw te bouwen bouwwerken moeten zelf voor de afvoer van hemel en grondwater gaan zorgen, waarbij ze minstens 60 liter per m2 moeten kunnen opvangen.

Velen zijn bekend met de invloed van het water op onze leefomgeving. Om te zorgen dat het riool de afvoer van hemel en grondwater aankan, is het belangrijk dat in Voorschoten maatregelen gaat nemen, zeker met de gewenste nieuwbouwprojecten in het vooruitzicht.

De VVD vindt het belangrijk dat inwoners en bedrijven van Voorschoten vooraf duidelijkheid hebben over wat de gemeente van hen vraagt. De verordening stelt dat de eigenaar van een nieuwe woning, of bijvoorbeeld een schuur van 50m2 die wordt verplaatst, geen grond of hemelwater mag afvloeien in het riool. Het is onduidelijk welke maatregelen volstaan, waardoor het eveneens niet inzichtelijk is welke (extra) kosten door eigenaren moeten worden gemaakt. De antwoorden op uitstekende technische vragen van het CDA gaven onvoldoende verheldering. Een simpele regenton zal in ieder geval niet genoeg zijn. De VVD vindt dat aanvragers van een vergunning niet aan hun lot kunnen worden overgelaten. Als immers niet duidelijk is wat de wet van ons vraagt, bestaat de kans dat de gemeente met onverwachte eisen voor waterafvoer kan komen.

Op vragen van raadslid Bram Reinke, heeft het college te kennen gegeven dat het onbekend is of deze verordening geen vertragende werking zal hebben voor het bouwen van woningen binnen onze gemeente. Woningen voor ouderen en jongeren die zo hard nodig zijn in ons dorp.

Het belang van woningbouw en een goede afvoer van hemel en grondwater gaan hand en hand. De VVD zet daarom in op het zorgvuldig toetsen van de verordening aan de praktijk. Gelukkig voert het Hoogheemraadschap Rijnland op dit moment onderzoek uit naar de wijze waarop Voorschoten haar riool het beste kan optimaliseren. Verder stelt de VVD voor dat woningcorporaties en projectontwikkelaars worden uitgenodigd om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de mogelijkheden hemel- en grondwater goed af te voeren. Al die kennis zal zeker leiden tot een beter voorstel, zodat het voor alle huizen- en bedrijfspandbezitters duidelijk is dat men op het grond- en hemelwaterbeleid van Voorschoten kan bouwen!

 
Back To Top